Община Дупница представи проект „ЦНСТ☺НАДЕЖДА☻“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“. Продължителността му е 19 месеца, а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 219 925,20 лв.