Кредитно дружество си поиска парите от починал преди 7 години мъж Производството в Районен съд Дупница е образувано по искова молба, подадена от кредитно дружество, което е сключило договор на 24 май 2007 година с М.М с предмет – издаване на кредитна карта с кредитен лимит 500.00 лв. Договорени са следните параметри: годишен лихвен процент – 18%; препоръчителна месечна вноска – 25.00 лв., дължима до 30-то число на текущия месец; месечна такса за обслужване – 6.00 лв. и такса за транзакция -1.50лв. М.М обаче е починал през следващата 2008 година, като за свои наследници по закон е оставил ответниците в настоящото производство: Р.Г.М. – съпруга, М.М.М. – дъщеря и В.М.А. – дъщеря. От заключението на изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че е налице непогасиване на три поредни задължителни месечни вноски към датата на подаване на исковата молба и кредитът става предсрочно изискуем.